Pavel Zaněk PavelZanek.com
Vyberte jazyk

Návod na generování souborů v Laravelu pomocí Artisan Console - příkaz "make:"

Průvodce Vás provede používáním příkazu make v Laravel Artisan Console. Naučte se rychle generovat třídy, upravovat šablony a efektivně řešit běžné chyby. Ideální návod pro zefektivnění vašeho vývojového procesu v Laravelu.

Publikováno 01.09.2023 od Pavel Zaněk

Odhadovaná doba čtení: 13 minut

Návod na generování souborů v Laravelu pomocí Artisan Console - příkaz Make

Obsah článku

Co je Artisan Console v Laravelu

Artisan Console je výkonný nástroj pro příkazovou řádku, který je součástí Laravelu, populárního PHP frameworku. Umožňuje vývojářům snadno a rychle vykonávat různé úkoly spojené s vývojem aplikace, od generování kódu až po správu databází. Artisan je nezbytný nástroj pro efektivní a produktivní vývoj v Laravelu.

Přehled příkazu 'make' a jeho význam

Příkaz make v Artisan Console je určen k generování různých typů souborů, které jsou běžně používány při vývoji Laravel aplikací. Pomocí tohoto příkazu můžete snadno a rychle vytvářet kontrolery, modely, migrace, testy a mnoho dalších komponent. Příkaz make výrazně zvyšuje produktivitu vývojáře tím, že automatizuje rutinní úkoly spojené s vytvářením nových souborů a tříd.

Proč je příkaz 'make' důležitý

 • Umožňuje vývojářům rychle a konzistentně generovat kód, což zvyšuje efektivitu a snižuje možnost chyb.
 • Zvyšuje produktivitu tím, že automatizuje opakující se úkoly, což umožňuje vývojářům soustředit se na logiku a funkcionalitu aplikace.
 • Je flexibilní a umožňuje vývojářům přizpůsobit generované soubory svým potřebám.

Základy příkazu 'make'

Co je příkaz 'Make'

Příkaz make je součástí Artisan Console v Laravelu. Umožňuje vývojářům generovat různé typy souborů, které jsou potřebné pro vývoj Laravel aplikace. Tento příkaz je navržen tak, aby automatizoval a zjednodušil proces vytváření nových komponent aplikace.

Jak používat příkaz 'Make'

 • Pro použití příkazu make, otevřete terminál a navigujte do kořenového adresáře vaší Laravel aplikace.
 • Zadejte php artisan make: následované názvem komponenty, kterou chcete vytvořit.

Příklad použití

Vytvoření nového kontroleru:

php artisan make:controller UserController

Různé možnosti a parametry

Příkaz make má různé možnosti a parametry, které umožňují vývojářům upřesnit, jaký typ souboru chtějí vytvořit a jaké vlastnosti bude mít.

Tabulka možností a parametrů

Parametr Popis
-m Vytvoří i soubor migrace pro model
--resource Vytvoří kontroler typu resource
--api Vytvoří kontroler pro API
--factory Vytvoří i továrničku (factory) pro model
--seed Vytvoří i seeder pro model

Příklad použití s parametry

Generování modelu spolu s příslušnou databázovou migrací:

php artisan make:model Post -m

Kde najít generované soubory

Po spuštění příkazu make se nově vytvořené soubory umístí do příslušných adresářů Laravel aplikace. Například: Kontrolery se nacházejí v adresáři app/Http/Controllers.

Generování různých typů souborů

Název Krátký popis
make:cast Vytvoří novou třídu castu
make:channel Vytvoří novou třídu broadcast channelu
make:component Vytvoří novou třídu komponenty view
make:command Vytvoří nový Artisan příkaz
make:controller Vytvoří novou třídu kontroleru
make:event Vytvoří novou třídu události (event)
make:exception Vytvoří novou třídu výjimky
make:factory Vytvoří novou třídu továrničky (factory)
make:job Vytvoří novou třídu úlohy (job)
make:listener Vytvoří novou třídu posluchače (listener)
make:mail Vytvoří novou třídu mailable
make:middleware Vytvoří novou třídu middleware
make:model Vytvoří novou třídu modelu
make:notification Vytvoří novou třídu notifikace
make:observer Vytvoří novou třídu pozorovatele (observer)
make:policy Vytvoří novou třídu pravidla (policy)
make:provider Vytvoří novou třídu poskytovatele služeb (service provider)
make:request Vytvoří novou třídu validačního požadavku
make:resource Vytvoří novou třídu prostředku (resource)
make:rule Vytvoří novou validační třídu pravidla
make:scope Vytvoří novou třídu rozsahu dotazu (query scope)
make:seeder Vytvoří novou třídu seederu
make:test Vytvoří novou třídu testu
make:livewire Vytvoří novou třídu Livewire komponenty
make:migration Vytvoří nový soubor migrace databáze

Tato tabulka poskytuje přehled různých typů souborů, které můžete generovat pomocí příkazu make v Artisan Console Laravelu. Pro každý typ souboru je uveden jeho název a krátký popis toho, co tato třída nebo soubor dělá.

Práce se šablonami (Stubs)

Co jsou šablony (Stubs)

Šablony, známé jako stubs, jsou šablony souborů, které Artisan používá při generování nových tříd a souborů. Jsou to v podstatě předdefinované šablony kódu, které Laravel používá jako základ pro generování nových souborů.

Jak používat šablony

Když použijete příkaz make, Artisan automaticky použije odpovídající šablonu pro generování nového souboru. Můžete však také upravit tyto šablony podle svých potřeb.

Příklad

Pokud chcete upravit šablonu, kterou Laravel používá pro generování nových kontrolerů, můžete najít odpovídající šablonu v adresáři: vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Console/stubs

Customizace šablon

Laravel umožňuje publikování a customizaci těchto šablon. Po publikování šablon můžete upravit jejich obsah podle svých potřeb.

Jak publikovat šablony

 1. Spusťte následující Artisan příkaz:
  php artisan stub:publish
 2. Tento příkaz zkopíruje všechny šablony do adresáře stubs/ ve vašem kořenovém adresáři aplikace.
 3. Nyní můžete upravit tyto soubory podle svých potřeb.

Proč customizovat šablony

Customizace šablon vám umožní definovat vlastní strukturu a obsah generovaných souborů. To je užitečné, pokud chcete, aby všechny vaše generované soubory měly konzistentní styl a strukturu, která odpovídá vašim standardům kódování.

Pokročilé techniky a tipy

Vytváření vlastních příkazů 'make'

Laravel umožňuje vytvářet vlastní Artisan příkazy, včetně vlastních příkazů make. To je užitečné, pokud potřebujete generovat specifické typy souborů, které nejsou standardně zahrnuty v Laravelu.

Jak vytvořit vlastní příkaz 'make'

 1. Vytvořte nový příkaz:
  php artisan make:command CustomMakeCommand

 2. Upravte Soubor Příkazu:
  Otevřete nově vytvořený soubor příkazu (např. app/Console/Commands/CustomMakeCommand.php) a nastavte logiku generování souboru.

 3. Registrujte příkaz:
  Přidejte nový příkaz do pole $commands ve třídě Kernel v app/Console/Kernel.php.

 4. Nyní můžete použít svůj nový příkaz make stejně jako jakýkoli jiný Artisan příkaz:
  Použijte Příkaz: php artisan make:custom

Automatizace procesu generování souborů

Můžete vytvořit skripty nebo Artisan příkazy, které automatizují proces generování souborů, aby se snížila potřeba manuálního zadávání příkazů.

Příklad automatizace

Vytvoření Artisan příkazu, který automaticky generuje model, kontroler, migraci a seeder najednou:

Artisan::call('make:model', ['name' => 'Post', '--migration' => true, '--controller' => true]);
Artisan::call('make:seeder', ['name' => 'PostsTableSeeder']);

Optimalizace Šablon pro Týmovou Práci

Pokud pracujete v týmu, je důležité zajistit, že všechny generované soubory budou mít konzistentní a očekávanou strukturu. Customizované šablony můžete uložit do verzovacího systému (např. Git), aby je mohl celý tým používat.

Tipy pro týmovou práci

 1. Sdílejte Customizované Šablony: Uložte je v repozitáři, aby měl přístup celý tým.
 2. Dokumentujte Změny: Když upravíte šablonu, dokumentujte, co a proč jste změnili, aby to bylo jasné pro ostatní členy týmu.

Běžné chyby a jak je řešit

Chyba: třída již existuje

Chyba se objeví, když se pokusíte vytvořit třídu, která již v aplikaci existuje.

Řešení

 1. Zkontrolujte adresář: Ujistěte se, že třída skutečně již existuje, prohlédnutím příslušného adresáře.
 2. Přejmenujte třídu: Pokud potřebujete vytvořit novou třídu s jiným účelem, zvažte přejmenování třídy, aby nedošlo ke konfliktu jmen.

Chyba: neplatné jméno třídy

Chyba nastane, pokud zadáte neplatné jméno třídy při používání příkazu make.

Řešení

 1. Zkontrolujte syntaxi: Ujistěte se, že jméno třídy je ve správném formátu. Mělo by začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat neplatné znaky.
 2. Použijte správný příkaz: Ujistěte se, že používáte správný Artisan příkaz pro generování požadovaného typu souboru.

Chyba: šablona nebyla nalezena

Chyba se objeví, pokud Laravel nemůže najít potřebnou šablonu (stub) pro generování souboru.

Řešení

 1. Zkontrolujte adresář se šablonami: Ujistěte se, že všechny šablony jsou na správném místě v adresáři stubs/ ve vašem kořenovém adresáři aplikace.
 2. Publikujte šablony znovu: Pokud chybí některé šablony, zkuste je znovu publikovat pomocí příkazu:
  php artisan stub:publish

Chyba: syntax error v generovaném souboru

Chyba nastane, pokud je v generovaném souboru chyba v syntaxi PHP.

Řešení

 1. Zkontrolujte šablony: Chyba může být v šabloně, kterou Laravel použil k vytvoření souboru. Zkontrolujte šablonu a opravte chybu.
 2. Zkontrolujte generovaný Soubor: Otevřete generovaný soubor a najděte a opravte chybu v syntaxi PHP.

Závěr

 • Příkaz make v Artisan Console Laravelu je silný nástroj, který výrazně zvyšuje produktivitu vývojáře tím, že automatizuje proces vytváření nových tříd a souborů.
 • Umožňuje generovat různé typy souborů, od kontrolerů a modelů až po testy a migrace.
 • Šablony (stubs) jsou klíčovou součástí tohoto procesu a mohou být customizovány podle potřeb vývojáře.
 • Běžné chyby při používání příkazu make jsou snadno řešitelné a většinou souvisí s názvy tříd, umístěním šablon nebo syntaxí PHP.

Důležitost efektivního využití příkazu 'make'

Efektivní využití příkazu make může výrazně zlepšit workflow vývojáře, umožňuje rychlejší vývoj a snižuje riziko chyb tím, že poskytuje konzistentní a spolehlivé způsoby generování kódu. Je to nástroj, který by měl být součástí každého Laravel vývojářova arzenálu.

Doporučení pro další kroky

 • Prozkoumejte další příkazy Artisan: Laravel Artisan nabízí mnoho dalších příkazů, které mohou usnadnit vývoj. Zkuste např. php artisan list pro zobrazení všech dostupných příkazů.
 • Studujte dokumentaci Laravelu: Dokumentace Laravelu je bohatým zdrojem informací. Věnujte čas jejímu procházení a učte se o dalších funkcích, které framework nabízí.
Sdílet:
5 / 5
Celkem hlasů: 3
Zatím jste nehodnotili.
Pavel Zaněk

Full-stack programátor & SEO konzultant

Pavel Zaněk je zkušený full-stack vývojář s odborností v SEO a programování v Laravelu. Jeho dovednosti zahrnují optimalizaci webových stránek, implementaci efektivních strategií pro zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Pavel je expert na Laravel a jeho související technologie, včetně Livewire, Vue.js, MariaDB, Redis, TailwindCSS/Bootstrap a mnoho dalšího. Kromě svých programovacích dovedností má také silné zázemí v řízení VPS, což mu umožňuje zvládnout složité výzvy na straně serveru. Pavel je vysoce motivovaný a oddaný profesionál, který je zavázán k dodávání výjimečných výsledků. Jeho cílem je pomáhat klientům dosáhnout úspěchu v online prostoru a dosáhnout svých cílů s pomocí nejlepších webových technologií a strategií pro optimalizaci pro vyhledávače.

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář.

Přidat komentář

Doporučené články

Jak vytvořit RSS feed ve frameworku Laravel

Publikováno 10.08.2023 od Pavel Zaněk

Odhadovaná doba čtení: 16 minut

laravel

Průvodce vytvářením RSS feedu ve frameworku Laravel bez externích balíčků. Od základních principů až po pokročilé techniky. Ideální pro vývojáře hledající efektivní a bezpečné řešení.

Pokračovat ve čtení

Tato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku. - Zásady Cookies