Pavel Zaněk PavelZanek.com
Vyberte jazyk

Příklad: Jak vytvořit operace CRUD v Laravel 10 s Livewire (včetně testů)

Návod, který obsahuje proces vytváření CRUD operací v Laravelu s pomocí Livewire. V návodu jsou všechny klíčové kroky, od vytvoření Livewire komponenty, přes vytvoření šablony pro komponentu, až po vytváření testů.

Publikováno 29.06.2023 od Pavel Zaněk

Odhadovaná doba čtení: 18 minut

Příklad: Jak vytvořit operace CRUD v Laravel 10 s Livewire (včetně testů)

Obsah článku

Vstoupíme do světa Laravelu a Livewire, kde se naučíme, jak vytvořit Livewire komponentu pro CRUD operace. Laravel je jedním z nejpopulárnějších PHP frameworků a Livewire je jeho výkonný doplněk, který umožňuje vytvářet moderní, dynamické rozhraní přímo v Laravelu. CRUD operace - vytváření (Create), čtení (Read), úprava (Update) a mazání (Delete) - jsou základními stavebními kameny jakékoliv aplikace. V tomto článku se zaměříme na to, jak vytvořit Livewire komponentu v Laravelu, která umožňuje provádět tyto základní operace. Navíc se naučíme, jak tyto komponenty testovat, aby byla naše aplikace robustní a spolehlivá. Připravte se na cestu plnou kódu, inovací a nejlepších postupů v oblasti vývoje webových aplikací.

Co je Livewire a Laravel

Než se pustíme do samotného návodu, kde si ukážeme jak krok za krokem vytvořít logiku v Livewire komponentě, je dobré se seznámit s oběma frameworky. Možná se mezi Vámi najdou nováčci, kteří slyší o Laravelu nebo Livewire poprvé.

Laravel

Laravel je open-source PHP framework, který je vysoce ceněný pro svou elegantní syntaxi a schopnost usnadnit vývoj webových aplikací tím, že poskytuje nástroje pro běžné úkoly, jako je routování, autentizace, relace a cachování. Laravel je postaven na komponentách Symfony a jeho zdrojový kód je hostován na GitHubu.

Livewire

Livewire na druhé straně je plnohodnotný framework pro Laravel, který umožňuje vytvářet dynamické rozhraní jednoduše a bez nutnosti psaní JavaScriptu. Livewire využívá koncept komponent, které jsou podobné jako v Reactu nebo Vue, ale jsou napsané v čistém PHP. To znamená, že můžete vytvářet komplexní, reaktivní aplikace s jediným jazykem.

Společně Laravel a Livewire tvoří silnou kombinaci pro vývoj webových aplikací. Laravel poskytuje základní infrastrukturu a Livewire přidává dynamickou vrstvu, která umožňuje vývojářům vytvářet interaktivní uživatelské rozhraní s minimem kódu a složitosti.

Úvod k naší ukázce

Abyste lépe pochopili ukázku, nejdříve si projděte dříve vytvořený článek na práci s CRUD operacemi v samotném Laravelu, kde se kromě základních infromací (např. co je crud) dozvíte i části kódu, které jsou předpokladem pro další kroky v tomto návodu (migrace, model, akce, apod.). V tomto návodu se pak předpokládá, že máte již nainstalovaný framework Laravel spolu s Laravel Livewire.

Pro testování Livewire komponenty je pak také použit balíček Pest, který jsme v předchozím návodu také využili.

Vytvoření Livewire komponenty

Vytvoření Livewire komponenty v Laravelu je proces, který je jednoduchý a přímočarý. Začneme tím, že otevřeme terminál a navigujeme do kořenového adresáře našeho Laravel projektu. Zde můžeme vytvořit novou Livewire komponentu pomocí následujícího příkazu:

php artisan make:livewire ComponentName

Nahraďte "ComponentName" názvem vaší komponenty. Tento příkaz vytvoří dvě nové soubory: třídu komponenty a přidružený Blade view/šablonu. Třída komponenty je umístěna v "app/Http/Livewire" a Blade view je v "resources/views/livewire".

Třída komponenty je místo, kde definujete veškerou logiku komponenty. Může obsahovat veřejné vlastnosti, které jsou automaticky synchronizovány mezi backendem a frontendem, a metody, které mohou reagovat na události uživatele.

Blade view je místo, kde definujete HTML rozhraní komponenty. Můžete zde použít jakýkoliv platný Blade syntax/direktivu a můžete také přistupovat k veřejným vlastnostem a metodám třídy komponenty.

Vytvoření Livewire komponenty je tedy otázkou vytvoření těchto dvou souborů a definování potřebné logiky a rozhraní. Jakmile máte tyto soubory připravené, můžete začít používat svou Livewire komponentu v jakémkoliv Laravel view pomocí Livewire direktivy:

@livewire('component-name')

Opět nahraďte "component-name" názvem vaší komponenty. Tato direktiva vloží vaši Livewire komponentu do Vaší šablony.

Ukázka Laravel Livewire komponenty pro CRUD operace

Naším cílem je však vytvořit komponentu, která bude zpracovávat data z tabulky "example_items", kterou jsme si vytvořili dle předchozího návodu. Pojďme se tedy podívat, jak by mohl vypadat kód ve třídě komponenty a v Blade šabloně.

Třída Livewire komponenty ("app/Http/Livewire/Examples")

<?php

namespace App\Http\Livewire\Examples;

use App\Actions\Examples\ExampleItems\CreateExampleItemAction;
use App\Actions\Examples\ExampleItems\RemoveExampleItemAction;
use App\Actions\Examples\ExampleItems\UpdateExampleItemAction;
use App\Enums\Examples\ExampleItemType;
use App\Models\Examples\ExampleItem;
use Illuminate\Validation\Rules\Enum;
use Livewire\Component;
use Livewire\WithPagination;

class ExampleItemManager extends Component
{
  use WithPagination;

  public $q;
  public $sortBy = 'created_at';
  public $sortAsc = false;

  public $item;
  public $exampleItemTypes;

  public $confirmingItemDeletion = false;
  public $confirmingItemAdd = false;

  protected $queryString = [
    'q' => ['except' => ''],
    'sortBy' => ['except' => 'created_at'],
    'sortAsc' => ['except' => false],
  ];

  public function mount()
  {
    $this->exampleItemTypes = ExampleItemType::all();
  }

  public function render()
  {
    $items = ExampleItem::when($this->q, function($query) {
        return $query->where(function( $query) {
          $query->where('title', 'like', '%' . $this->q . '%');
        });
      })
      ->orderBy($this->sortBy, $this->sortAsc ? 'ASC' : 'DESC')
      ->paginate(20);

    return view('livewire.examples.example-item-manager', [
      'items' => $items,
    ]);
  }

  public function updatingQ() 
  {
    $this->resetPage();
  }

  public function sortBy($field) 
  {
    if( $field == $this->sortBy) {
      $this->sortAsc = !$this->sortAsc;
    }
    $this->sortBy = $field;
  }

  public function confirmItemAdd() 
  {
    $this->reset(['item']);
    $this->confirmingItemAdd = true;
  }

  public function confirmItemEdit(ExampleItem $exampleItem) 
  {
    $this->resetErrorBag();
    $this->item = $exampleItem->toArray();
    $this->confirmingItemAdd = true;
  }

  public function saveItem() 
  {
    $validatedData = $this->validate([
      'item.title' => 'required|string|max:255',
      'item.body' => 'nullable|string',
      'item.is_active' => 'nullable|boolean',
      'item.type' => [
        'required',
        'string',
        'max:8',
        new Enum(ExampleItemType::class),
      ],
    ]);

    if(isset($this->item['id'])) {
      (new UpdateExampleItemAction())->execute(
        ExampleItem::find($this->item['id']),
        $validatedData['item']
      );

      $this->dispatchBrowserEvent('alert',[
        'type'=>'success',
        'message'=> __('Example Item was successfully updated.')
      ]);
    } else {
      (new CreateExampleItemAction())->execute($validatedData['item']);

      $this->dispatchBrowserEvent('alert',[
        'type'=>'success',
        'message'=> __('Example Item was successfully created.')
      ]);
    }

    $this->reset(['item']);
    $this->confirmingItemAdd = false;
  }

  public function confirmItemDeletion($id) 
  {
    $this->confirmingItemDeletion = $id;
  }

  public function deleteItem(ExampleItem $exampleItem) 
  {
    (new RemoveExampleItemAction())->execute($exampleItem);

    $this->confirmingItemDeletion = false;

    $this->dispatchBrowserEvent('alert',[
      'type'=>'success',
      'message'=> __('Example Item was successfully removed.')
    ]);
  }
}

Blade view pro Livewire komponentu ("resources/views/livewire/examples")

<div class="p-4 border-b border-gray-200">

  <div class="mt-2 text-2xl flex justify-between">
    <div class="text-gray-900 dark:text-gray-100">{{ __('Example Item Manager') }}</div> 
    <div class="mr-2">
      <x-button wire:click="confirmItemAdd" class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700">
        {{ __('Add New Item') }}
      </x-button>
    </div>
  </div>

  <div class="mt-6">
    <div class="flex justify-between">
      <div class="">
        <input wire:model.debounce.500ms="q" type="search" placeholder="{{ __('Search') }}" class="bg-gray-50 border border-gray-300 text-gray-900 text-sm rounded-lg focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 block w-full p-2.5 dark:bg-gray-700 dark:border-gray-600 dark:placeholder-gray-400 dark:text-white dark:focus:ring-blue-500 dark:focus:border-blue-500" />
      </div>
    </div>

    <div class="flex flex-col">
      <div class="overflow-x-auto sm:-mx-6 lg:-mx-8">
        <div class="inline-block min-w-full py-2 sm:px-6 lg:px-8">
          <div class="overflow-hidden">
            <table class="min-w-full text-left text-sm font-light">
              <thead class="border-b font-medium dark:border-neutral-500 dark:text-gray-100">
                <tr>
                  <th scope="col" class="px-6 py-4">
                    <div class="flex items-center">
                      <button wire:click="sortBy('id')">{{ __('ID') }}</button>
                      @if($sortBy=='id')
                        @if($sortAsc)
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-up"></i></span>
                        @else
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-down"></i></span>
                        @endif
                      @endif
                    </div>
                  </th>
                  <th scope="col" class="px-6 py-4">
                    <div class="flex items-center">
                      <button wire:click="sortBy('title')">{{ __('Title') }}</button>
                      @if($sortBy=='title')
                        @if($sortAsc)
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-up"></i></span>
                        @else
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-down"></i></span>
                        @endif
                      @endif
                    </div>
                  </th>
                  <th scope="col" class="px-6 py-4">
                    <div class="flex items-center">
                      <button wire:click="sortBy('is_active')">{{ __('Is active') }}</button>
                      @if($sortBy=='is_active')
                        @if($sortAsc)
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-up"></i></span>
                        @else
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-down"></i></span>
                        @endif
                      @endif
                    </div>
                  </th>
                  <th scope="col" class="px-6 py-4">
                    <div class="flex items-center">
                      <button wire:click="sortBy('type')">{{ __('Type') }}</button>
                      @if($sortBy=='type')
                        @if($sortAsc)
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-up"></i></span>
                        @else
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-down"></i></span>
                        @endif
                      @endif
                    </div>
                  </th>
                  <th scope="col" class="px-6 py-4">
                    <div class="flex items-center">
                      <button wire:click="sortBy('created_at')">{{ __('Created at') }}</button>
                      @if($sortBy=='created_at')
                        @if($sortAsc)
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-up"></i></span>
                        @else
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-down"></i></span>
                        @endif
                      @endif
                    </div>
                  </th>
                  <th scope="col" class="px-6 py-4">
                    <div class="flex items-center">
                      <button wire:click="sortBy('updated_at')">{{ __('Updated at') }}</button>
                      @if($sortBy=='updated_at')
                        @if($sortAsc)
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-up"></i></span>
                        @else
                         <span class="ml-2"><i class="fas fa-sort-down"></i></span>
                        @endif
                      @endif
                    </div>
                  </th>
                  <th scope="col" class="px-6 py-4">
                    {{ __('Actions') }}
                  </th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                @forelse($items as $item)
                  <tr class="border-b transition duration-300 ease-in-out dark:text-gray-100 hover:bg-neutral-100 dark:border-neutral-500 dark:hover:bg-neutral-600 dark:hover:text-gray-200">
                    <td class="whitespace-nowrap px-6 py-4 font-medium">{{ $item->id }}</td>
                    <td class="whitespace-nowrap px-6 py-4">{{ $item->title }}</td>
                    <td class="whitespace-nowrap px-6 py-4">{{ $item->is_active ? __('Yes') : __('No') }}</td>
                    <td class="whitespace-nowrap px-6 py-4">{{ $item->type->value }}</td>
                    <td class="whitespace-nowrap px-6 py-4">{{ $item->created_at->diffForHumans() }}</td>
                    <td class="whitespace-nowrap px-6 py-4">{{ $item->updted_at?->diffForHumans() }}</td>
                    <td class="whitespace-nowrap px-6 py-4">
                      <a href="{{ route('example-items.show', ['language' => app()->getLocale(), 'example_item' => $item->id]) }}" class="inline-flex items-center px-4 py-2 bg-gray-800 dark:bg-gray-200 border border-transparent rounded-md font-semibold text-xs text-white dark:text-gray-800 uppercase tracking-widest hover:bg-gray-700 dark:hover:bg-white focus:bg-gray-700 dark:focus:bg-white active:bg-gray-900 dark:active:bg-gray-300 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500 focus:ring-offset-2 dark:focus:ring-offset-gray-800 transition ease-in-out duration-150">
                        {{ __('Show') }}
                      </a>
                      <x-button wire:click="confirmItemEdit( {{ $item->id }})" class="inline-flex items-center px-4 py-2 bg-gray-800 dark:bg-gray-200 border border-transparent rounded-md font-semibold text-xs text-white dark:text-gray-800 uppercase tracking-widest hover:bg-gray-700 dark:hover:bg-white focus:bg-gray-700 dark:focus:bg-white active:bg-gray-900 dark:active:bg-gray-300 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500 focus:ring-offset-2 dark:focus:ring-offset-gray-800 transition ease-in-out duration-150">
                        {{ __('Edit') }}
                      </x-button>
                      <x-danger-button wire:click="confirmItemDeletion({{ $item->id }})" wire:loading.attr="disabled">
                        {{ __('Delete') }}
                      </x-danger-button>
                    </td>
                  </tr>
                @empty
                  <tr class="border-b transition duration-300 ease-in-out dark:text-gray-100 hover:bg-neutral-100 dark:border-neutral-500 dark:hover:bg-neutral-600 dark:hover:text-gray-200">
                    <td class="whitespace-nowrap px-6 py-4 font-medium">
                      {{ __('No item found') }}
                    </td>
                  </tr>
                @endforelse
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>

  <div class="mt-4">
    {{ $items->links() }}
  </div>

  <x-dialog-modal wire:model="confirmingItemAdd">
    <x-slot name="title">
      {{ isset( $this->item['id']) ? 'Edit Item' : 'Add Item'}}
    </x-slot>

    <x-slot name="content">
      <div class="">
        <x-label for="title" value="{{ __('Title') }}" />
        <x-input id="title" type="text" wire:model.defer="item.title" class="mt-2 bg-gray-50 border border-gray-300 text-gray-900 text-sm rounded-lg focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 block w-full p-2.5 dark:bg-gray-700 dark:border-gray-600 dark:placeholder-gray-400 dark:text-white dark:focus:ring-blue-500 dark:focus:border-blue-500" />
        <x-input-error for="item.title" class="mt-2" />
      </div>

      <div class="mt-4">
        <x-label for="body" value="{{ __('Body') }}" />
        <textarea wire:model.defer="item.body"
          id="body"
          class="block mt-2 p-2.5 w-full text-sm text-gray-900 bg-gray-50 rounded-lg border border-gray-300 focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 dark:bg-gray-700 dark:border-gray-600 dark:placeholder-gray-400 dark:text-white dark:focus:ring-blue-500 dark:focus:border-blue-500"
          rows="4"></textarea>
        <x-input-error for="item.body" class="mt-2" />
      </div>

      <div class="mt-4">
        <div class="flex items-center justify-start">
          <x-input wire:model.defer="item.is_active" id="is-active" type="checkbox" value="" class="w-4 h-4 text-blue-600 bg-gray-100 border-gray-300 rounded focus:ring-blue-500 dark:focus:ring-blue-600 dark:ring-offset-gray-800 dark:focus:ring-offset-gray-800 focus:ring-2 dark:bg-gray-700 dark:border-gray-600" />
          <x-label for="is-active" value="{{ __('Is active') }}" class="ml-2" />
        </div>
        <x-input-error for="item.is_active" class="mt-2" />
      </div>

      <div class="mt-4">
        <x-label for="type" value="{{ __('Type') }}" />
        <select wire:model.defer="item.type" id="type" class="mt-2 bg-gray-50 border border-gray-300 text-gray-900 text-sm rounded-lg focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 block w-full p-2.5 dark:bg-gray-700 dark:border-gray-600 dark:placeholder-gray-400 dark:text-white dark:focus:ring-blue-500 dark:focus:border-blue-500">
          <option selected>{{ __('Choose a type') }}</option>
          @foreach ($exampleItemTypes as $exampleItemType)
            <option value="{{ $exampleItemType['value'] }}">
              {{ $exampleItemType['name'] }}
            </option>
          @endforeach
        </select>
        <x-input-error for="item.type" class="mt-2" />
      </div>
    </x-slot>

    <x-slot name="footer">
      <x-secondary-button wire:click="$set('confirmingItemAdd', false)" wire:loading.attr="disabled">
        {{ __('Nevermind') }}
      </x-secondary-button>
 
      <x-button class="ml-2 bg-blue-500 hover:bg-blue-700" wire:click="saveItem()" wire:loading.attr="disabled">
        {{ __('Save') }}
      </x-button>
    </x-slot>
  </x-dialog-modal>

  <x-confirmation-modal wire:model="confirmingItemDeletion">
    <x-slot name="title">
      {{ __('Delete Item') }}
    </x-slot>
 
    <x-slot name="content">
      {{ __('Are you sure you want to delete Item? ') }}
    </x-slot>
 
    <x-slot name="footer">
      <x-secondary-button wire:click="$set('confirmingItemDeletion', false)" wire:loading.attr="disabled">
        {{ __('Nevermind') }}
      </x-secondary-button>
 
      <x-danger-button class="ml-2" wire:click="deleteItem({{ $confirmingItemDeletion }})" wire:loading.attr="disabled">
        {{ __('Delete') }}
      </x-danger-button>
    </x-slot>
  </x-confirmation-modal>
</div>

Testování Livewire komponenty

Testování je klíčovou součástí vývoje softwaru a Livewire není výjimkou. Laravel poskytuje vynikající nástroje pro testování, které můžeme využít i při testování našich Livewire komponent.

Pro testování Livewire komponent můžeme využít Laravelový testovací framework PHPUnit. Laravel poskytuje metodu test(), kterou můžeme použít k vytvoření testovacích případů pro naše komponenty. Nicméně jelikož jsem zástance jednoduchosti a mám radši čitelnější kód, využijeme balíček Pest (s využitím pluginu pro Livewire). Po jeho instalaci může vypadat test komponenty následovně:

<?php

use App\Enums\Examples\ExampleItemType;
use App\Models\Examples\ExampleItem;
use Livewire\Livewire;

it('can render the livewire item manager component', function () {
  Livewire::test('examples.example-item-manager')
    ->assertStatus(200);
});

it('can add new item', function () {
  Livewire::test('examples.example-item-manager')
    ->set('item.title', 'Test item')
    ->set('item.body', 'Test body')
    ->set('item.is_active', true)
    ->set('item.type', ExampleItemType::TYPE2->value)
    ->call('saveItem')
    ->assertSee('Test item');
});

it('can edit existing item', function () {
  $item = ExampleItem::factory()->create();

  Livewire::test('examples.example-item-manager')
    ->call('confirmItemEdit', $item->id)
    ->set('item.title', 'Test edit')
    ->call('saveItem')
    ->assertSee('Test edit');
});

it('can delete an existing item', function () {
  $item = ExampleItem::factory()->create();

  Livewire::test('examples.example-item-manager')
    ->call('confirmItemDeletion', $item->id)
    ->call('deleteItem', $item->id)
    ->assertDontSee($item->title);
});

it('can search for items', function () {
  $item1 = ExampleItem::factory()->create(['title' => 'First Item']);
  $item2 = ExampleItem::factory()->create(['title' => 'Second Item']);

  Livewire::test('examples.example-item-manager')
    ->set('q', 'First')
    ->assertSee($item1->title)
    ->assertDontSee($item2->title);
});

it('can sort items', function () {
  $item1 = ExampleItem::factory()->create(['title' => 'First Item']);
  $item2 = ExampleItem::factory()->create(['title' => 'Second Item']);

  $component = Livewire::test('examples.example-item-manager');

  // sorting is ascending
  $component->set('sortBy', 'title')->set('sortAsc', true)->call('render');
  $this->assertEquals([$item1->id, $item2->id], $component->viewData('items')->pluck('id')->toArray());

  // now sort descending
  $component->set('sortBy', 'title')->set('sortAsc', false)->call('render');
  $this->assertEquals([$item2->id, $item1->id], $component->viewData('items')->pluck('id')->toArray());
});

Testování je nezbytné pro zajištění kvality našeho kódu a pro ověření, že naše aplikace funguje tak, jak má. Laravel a Livewire poskytují všechny nástroje, které potřebujeme k vytvoření robustních a spolehlivých testů pro naše aplikace.

Laravel Livewire CRUD Test

Závěrem

V tomto článku jsme se podrobně podívali na to, jak vytvořit Livewire komponentu v Laravelu pro CRUD operace včetně testování. Prošli jsme si základy Laravelu a Livewire, vytvořili jsme Livewire komponentu, implementovali jsme CRUD operace a naučili jsme se, jak testovat naši komponentu.

Důležité body, které vychází z tohoto návodu, jsou:

 • Laravel a Livewire jsou silná kombinace pro vývoj webových aplikací.
 • CRUD operace jsou základními operacemi, které můžeme provádět na našich datech.
 • Testování je nezbytné pro zajištění kvality našeho kódu a pro ověření, že naše aplikace funguje tak, jak má.

Doufám, že tento návod vám pomůže vytvořit své vlastní Livewire komponenty a že vás inspiruje k dalšímu prozkoumávání možností, které Laravel a Livewire nabízejí.

Sdílet:
5 / 5
Celkem hlasů: 1
Zatím jste nehodnotili.
Pavel Zaněk

Full-stack programátor & SEO konzultant

Pavel Zaněk je zkušený full-stack vývojář s odborností v SEO a programování v Laravelu. Jeho dovednosti zahrnují optimalizaci webových stránek, implementaci efektivních strategií pro zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Pavel je expert na Laravel a jeho související technologie, včetně Livewire, Vue.js, MariaDB, Redis, TailwindCSS/Bootstrap a mnoho dalšího. Kromě svých programovacích dovedností má také silné zázemí v řízení VPS, což mu umožňuje zvládnout složité výzvy na straně serveru. Pavel je vysoce motivovaný a oddaný profesionál, který je zavázán k dodávání výjimečných výsledků. Jeho cílem je pomáhat klientům dosáhnout úspěchu v online prostoru a dosáhnout svých cílů s pomocí nejlepších webových technologií a strategií pro optimalizaci pro vyhledávače.

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář.

Přidat komentář

Doporučené články

Jak vytvořit RSS feed ve frameworku Laravel

Publikováno 10.08.2023 od Pavel Zaněk

Odhadovaná doba čtení: 16 minut

laravel

Průvodce vytvářením RSS feedu ve frameworku Laravel bez externích balíčků. Od základních principů až po pokročilé techniky. Ideální pro vývojáře hledající efektivní a bezpečné řešení.

Pokračovat ve čtení

Tato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku. - Zásady Cookies